Privacy verklaring

  1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Sunshine Store B.V. verstrekt, zal Sunshine Store B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
  2. Sunshine Store B.V. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
  3. Het is Sunshine Store B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
  4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Sunshine Store B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Sunshine Store B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Sunshine Store B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
  5. De Wederpartij gaat akkoord dat Sunshine Store B.V. de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
  6. Sunshine Store B.V. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.